Tag Archive | bölcsesség

A vezér (1/3)

— Testvéreim és barátaim, meghallgattam az összes beszédeket, s most arra kérlek titeket, hallgassatok meg ti is engem. A sok tárgyalás és szónoklás mit sem ér, amíg ezen a terméketlen vidéken élűnk. Ezen a homokos, kavicsos talajon még esős években se terem semmi, hát még ilyen aszálykor, amilyen nem volt emberemlékezet óta.

— Meddig gyülekezünk még így és fecsegünk meddő dolgokról? Jószágunk éhen döglött, s ha így tart tovább, nemsokára velünk együtt éhen pusztulnak gyerekeink is. Valami mást kell tennünk, jobbat és okosabbat. Véleményem szerint az a legjobb, ha elhagyjuk ezt a sivár vidéket, elindulunk a nagyvilágba, és jobb, termékenyebb földet keresünk, mert így nem élhetünk tovább.

Így szónokolt, fásait hangon valamikor, valahol, egy gyűlésen, távoli terméketlen vidéken egy ember. Hol és mikor történt ez, úgy hiszem, semmi közünk hozzá. Az a fő, hogy elhiggyék nekem: ez valahol, valamikor megtörtént. Igaz, egykor úgy hittem, hogy ezt az egész dolgot magam találtam ki, de fokozatosan megszabadultam a szörnyű tévedéstől, s őszintén hiszem már, hogy mindaz, amit most elmondok, megtörtént, meg kellett történnie valahol, valamikor, tehát én ezt soha, semmiképpen nem találhattam ki.

A hallgatóság elkínzott arccal, tompa, fásult zavaros, szinte ájult tekintettel, övbe dugott kézzel állta körül a szónokot, de bölcs szavaira valamenynyien élénken felfigyeltek. Elképzelték maguknak áz életet csodálatos, paradicsomi vidéken, ahol a fáradságos és szorgalmas munkáért bőséges aratással fizet a természet.

— Úgy van! Úgy van! — lehelték az elcsigázott emberek.

—  Kö… zel… van… az? — hangzott a kérdés egy sarokból.

— Testvéreim! — kezdte egy másik szónok harsányan. — Rögtön el kell fogadnunk ezt a javaslatot, mert így nem lehet tovább. Dolgoztunk, kínlódtunk, hiába. A szánktól vontuk el a vetőmagot, de a hegyi áradatok elsodorták a magot a földdel együtt, s kopár kő maradt csupán. Itt vesztegeljünk hát örökre, dolgozzunk látástól vakulásig, s folyton éhezzünk és szomjazzunk csak, rongyosan, mezítláb?… El kell indulnunk, meg kell keresnünk azt a jobb, termékenyebb vidéket, ahol a szorgalmas munka bőséges gyümölcsöt hoz.

— Induljunk, menjünk azonnal, itt nem élhetünk tovább! — súgták minden oldalról, és a tömeg máris indult valamerre, iránytalanul.

— Megálljatok, testvéreim! Hová tartotok? — szólalt fel ismét az első szónok. — Mennünk kell, de nem így. Tudnunk kell, hová megyünk, különben menekvés helyett pusztulásunkba rohanunk. Javasolom, válasszunk vezért, akinek valamennyien engedelmességgel tartozunk, aki majd a leghelyesebb, legjobb és legrövidebb úton vezet bennünket.

— Válasszunk, mindjárt válasszunk! — hallatszott mindenfelől.

Most kezdődött csak az igazi vita, az igazi zűrzavar. Mindenki beszélt, senki senkire nem hallgatott, nem is hallhatta a másikat. Aztán csoportokra oszlottak. Minden egyes csoport külön vitatkozott, majd azok is feloszlottak, és kettesével, egymás karját szorongatva beszéltek, kiabáltak, erősködtek, egymás ruhaujját cibálták, és tenyérrel fogták be a másik száját. Végül megint összegyűltek és beszéltek valamennyien.

— Testvéreim! — csattant fel egy erősebb hang, túlharsogva a többi rekedt, halk hangot. — Így nem jutunk semmire… Mindannyian beszélünk senki sem hallgat a másikra. Válasszunk vezért! Kit választhatnánk meg közülünk? Ki utazott közülünk, ki jártas a nagyvilágban? Jól ismerjük egymást, s én vagyok az első, aki nem merném rábízni magamat és gyerekeimet egyikőtökre sem. De mondjátok, ki ismeri azt az idegent ott, aki már reggel óta ül a fa árnyékában, az út mentén…?

Egyszerre csönd lett, mindannyian az ismeretlen felé fordultak, s tetőtől-talpig megnézték.

Az illető középkorú, bozontos, szakállas ember csak ült az árnyékban komoran, hallgatott, és elgondolkodva turkálta a földet vastag botjával.

— Azt az embert, bizisten, már tegnap láttam egy gyerekkel. Egymás kezét fogták, úgy mentek az utcán. Este a fiú elment valahová, az öreg meg itt maradt…

— Hagyd, komám, ezeket az apróságokat és badarságokat. Ne vesztegessük az időt. Legyen akárki, távoli vándor, az biztos, mert senki közülünk nem ismeri. Ő nyilván ismeri jól az országutat, tehát vezethet minket. Becslésem szerint igen okos ember lehet, mert folyton hallgat és gondolkodik. Más szeleburdi már tízszer is közénk elegyedett volna, és bekapcsolódott volna a beszélgetésbe, ő pedig már mióta ül ott egyedül és hallgat.

— Ha hallgat és gondolkodik, akkor nyilván nagyon okos ember — következtettek a többiek is, és újra vizsgálat alá vették az idegent. Mindegyik felfedezett benne valami kiváló tulajdonságot, rendkívüli eszességének valami bizonyítékát.

Nem sokat tanakodtak hát, valamennyien egyetértettek abban, hogy megkérik az utast — akit nyilván maga a jóisten küldött, hogy elvezesse őket a nagyvilágba, alkalmasabb vidéket, jobb földet keresni —, legyen a vezérük, ők pedig feltétlenül engedelmeskednek neki.

Tíz embert választottak azzal a feladattal, hogy menjenek az idegenhez, közöljék vele a gyűlés ajánlatát, tájékoztassák nyomorúságos körülményeikről, és kérjék meg, fogadja el a vezéri tisztet.

A tíz ember elvonult, tisztességtudóan meghajoltak a bölcs idegen előtt, és egyikük megkezdte a mondókát a sivár földről, az aszályos évekről, a nyomorgásról, majd így fejezte be:

— Ez késztet bennünket földünk és otthonunk elhagyására, jobb vidék keresésére, kivándorlásra. És épp most, amikor ilyen szerencsés ötlet jutott eszünkbe, mintha a jóisten megkönyörült volna rajtunk, téged küldött ide, bölcs és erényes idegen, hogy vezess bennünket és megments a nyomortól. A lakosság nevében kérünk, vállald a vezérséget, s bárhová vezetsz is, követünk. Te ismered az utakat, bizonyára boldogabb, jobb földön születtél. Hallgatni fogunk rád, engedelmeskedünk minden parancsodnak. Vállalod hát, bölcs, idegen, hogy megmentsd lelkeinket a pusztulástól? Elfogadod a vezéri tisztet?

A bölcs idegen fel sem emelte fejét a meghatö beszéd alatt. Végig ugyanabban a helyzetben maradt, ahogy ott találták: lehajtott fővel, komoran, némán, csak botjával turkálta a földet, és gondolkodott. A beszéd végén, mit sem változtatva helyzetén, csak egy szót bökött ki fogai között, röviden és ridegen:

— Elfogadom.

— Indulhatunk hát veled jobb hazát keresni?

— Indulhattok! — tette hozza a bölcs idegen, fel sem pillantva.

Nagy lelkesedés tört ki, és hálálkodó nyilatkozatok hangzottak el, de a bölcs egy szót se szólt többet.

A gyűlés részvevőivel közöltek a nagy sikert, s csak annyit tettek hozzá, hogy most látják igazán, milyen nagy ész rejlik abban az emberben.

— Meg se moccan. Fel se emeli a fejét, hogy megnézze, kivel beszél. Csak hallgat és gondolkodik. Beszédeinkre és hálálkodásunkra mindössze két szóval válaszolt.

— Valódi bölcs! … Ritka ész! … — hallatszottak az ujjongó kiáltások minden oldalról, s többen ismételgették, hogy maga az úristen küldte a vándort, mint valami mennyei mentőangyalt. Mindannyian őszintén bizakodtak, hogy ezzel a vezérrel siker vár rájuk, s ebben a meggyőződésükben nem ingathatta volna meg őket senki a világon.

A gyűlés nyomban határozatot hozott, hogy másnap hajnalban indulnak.

(Következő)

Rendőr ész

Egy bölcs rendőrkapitány rávetette szemét egy hatáskörébe eső község elnökének malacaira. A tízparancsolat sehol nem mondja ki: „Ne kívánd felebarátod malacát”.

Egy ízben, amikor a községi elnök piacra jött a járás székhelyére, a kapitány megszólította:

— Hallom, jó malacaid vannak, hékás.

— Hát van egynéhány, de nem a legjobbak. Olyan falusiak, tudod, nektek, uraságoknak jobb való.

— Ne kertelj, barátocskám, jó malacok azok, saját szememmel láttam. Épp vágásra valók. Mondom hát, tudod, mi a rend…

— Hozzak neked egyet?

— Hozzál, persze!

A következő szombaton a paraszt csakugyan behozott egy malacot. A furfangos kapitány azonban már előbb megbeszélte a feleségével, hogy ha a paraszt elhozza a malacot, ne fogadja el, mert neki más terve van.

— Elhoztad, mi?

— Elhoztam, uram, olyan telt, mint az alma.

— Köszönöm, váljék tisztességedre, vidd el a házamhoz, add át a feleségemnek, aztán gyere az irodámba kávéra.

Az elnök vitte a malacot, és így köszöntötte a kapitánynét:

— Ehol e, hoztam egy malacot, az uraság azt mondta, adjam át kegyednek.

— Még csak az kellene! Miféle malac! Hogy itt szemeteljen, visítson és bűzt árasszon nekem! Vidd el innen, de azonnal.

— Pedig nagyon szép ám, naccsága!

— Hallani se akarok malacról. Semmi szükségem arra a dögre a házamban. Vidd az uramhoz, csináljon vele, amit akar.

Hiába kőnyörgött a paraszt, a kapitányné hajthatatlan maradt. Mit tehetett mást, fogta a malacot, és indult vissza. Jelentkezett a kapitánynál.

— Mi az? — kérdezte a kapitány csodálkozást színlelve a paraszt és a malac láttán. — Miért nem vitted haza?

— Odavittem én, de a naccsága nem akarja elfogadni.

— Hajaj, barátom, sok baj van az asszonyokkal! — mondta a kapitány, s úgy tett, mintha gondolkozna, majd hozzátette:

— Ha így történt, mit tehetek? … Tudod mit, egyelőre úgyse akarom levágni, s mivel nincs hol tartanom, vidd haza és etesd, amíg nem lesz rá szükségem. Amennyit megeszik a malacom, jól megfizetem neked.

— Azzal ne tőrödj, megegyezünk, ahogy emberekhez illik. Amit ez a malac megeszik, igazán nem számít.

— Jó. Vidd hát haza és etesd, amíg nem hívatlak.

Így is történt. A paraszt hazavitte a kapitány malacát.

Bizonyos idő múlva a paraszt újra megjelent, és megkérdezte a kapitányt:

— Hozzam-e a malacodat?

— Csak maradjon még, nincs rá szükségem.

Elmúlt egy hónap, kettő, elmúlt fél év, s a paraszt időnként kérdezősködött:

— Akarod-e, hogy idehajtsam a malacodat?

— Várj még egy kicsit, majd később. Csak aztán jól etesd, később majd megnézem a számlát, hogy mibe kerül.

— Ne törődj azzal, emberek vagyunk! — mondta alázatosan a paraszt. Mit mondhatott volna mást: a hatóság hatóság!

Több mint egy év múlt el. A paraszt megint jelentkezett:

— Idehallgass, kapitány uram, az a te malacod már öreg kandisznó lett. Meghízott, alig bír menni, illene már idehajtanom, nem érdemes többé etetni.

— Látod, testvér, már meg is feledkeztem a malacomról. Legalább néhány nappal előbb jelentetted volna! Közben én már vettem disznót, levágtam, és a zsírját is kisütöttem! — hazudta a kapitány.

— Akkor hát mitévők legyünk?

A rendőrkapitány gondolkozott, gondolkozott, aztán így szólt:

— Hány kilós lehet a malacom?

— Én meg a szomszédom nézegettük a napokban, megvan az vagy kétszáz kiló.

— Hohó! — csodálkozott a kapitány, és elmosolyodott.

— Meghízott, bizony.

— Mennyit adnának érte a piacon? — kérdezte a kapitány.

— Testvérek között is megér százötvenet, vagy még többet is.

— Tudod-e, hogy gondolom én az egyezséget?

— Ahogy akarod, emberek vagyunk.

— Azt mondod, százötvenet ér?

— Annyit.

— Jó. Fizess ki nekem most egy százast, te meg add el a disznót, és ötvenet tarts meg magadnak az etetésért. Nem evett az meg negyvenért sem, de úgy gondolom, iparkodtál körülötte, fáradoztál, legyen a tiéd a többi.

Mit tehetett az elnök? Valahogy nem szeretett volna megválni az elnöki tisztségtől. Így hát elővett egy százast a bukszából, leszámolta a kapitány markába, mondván:

— Alássan köszönöm, uram!

— Nincs mit. Mondom, tartsd meg magadnak a többit az etetésért, vegyél valamit a feleségednek és a gyerekeknek is, ők is fáradoztak a malac körül.

— Bizony, fáradoztak a gyerekek is, főleg ők, mert én, tudod, mással foglalkozom.

— Igaz is. Vegyél nekik valamit, és mondd meg: nesztek, ezt a kapitány úr küldi a malaca etetéséért!

— Igazán köszönöm, kapitány úr!

Ritka ész, csakugyan.

 

Forrás: Radoje Domanović, Kínlódia, Fórum, Novi Sad 1961. (Ford. Sándor Bogdánfi)