Tag Archive | Ravina

Mexxej (3/3)

(il-paġna ta’ qabel)

B’hekk, l-ewwel jum kien għadda, u wara, aktar ġranet segwew, ukoll mimlijin bl-istess suċċess. Xejn t’importanza kbira ma’ ġara, affarijiet żgħar biss: Tgerbu rashom għal isfel ġo fossa, imbagħad ġo gandott; ħakkew ma’ xi sies tal-ħaxix u sġajjar tat-tut tal-għollieq; rifsux-xwiek; kien hemm ħafna li kisru dirgħajhom jew saqajhom; xi ftit sofrew feriti f’rashom. Dan it-turment ġie mifluħ. Ħallew xi rġiel xjuħ imutu fit-triq. “Kienu jmutu anki kieku baqgħu d-dar, aħseb u ara fit-triq!” Il-kelliem qal, sabiex iħeġġeġ lill-oħrajn biex ikomplu. Xi tfal żgħar, li kellhom bejn sena u sentejn, ukoll spiċċaw mietu. Il-ġenituri tagħhom mingħajr ebda emozzjoni, issopprimew l-uġigħ ta’ qalb għax kienet ix-xewqa t’Alla. “L-iżgħar t-tfal, l-anqas in-niket. Meta jkunu żgħar, anqas diqa. Alla, ikkonċedi lill-ġenituri li ma jitilfux lit-tfal tagħhom meta jkunu laħqu l-età taż-żwieġ. Jekk it-tfal hekk ikunu destinati, aħjar imutu kmieni. Imbagħad, in-niket ma jkunx daqshekk kbir!” il-kelliem reġa’ farraġhom. Xi ftit geżwrulhom rjushom biċ-ċraret u waħħlulhom il-garżi fuq it-tbenġil. Uħud ġarrewlhom dirgħajhom fil-faxex. Kollha kienu mċarrta u imqattgħin. Ħwejjiġhom imdendlin imtertqin, minkejja kollox, baqgħu mixjin. Dan kollu kien ikun aktar faċli biex jissopportaw li kieku ma kienux mejtin bil-ġuħ. Imma kellhom jibqgħu mixjin.

Ġurnata minnhom, xi ħaġa sinjifikattiva seħħet.

Il-mexxej kien miexi fuq quddiem, imdawwar bl-aktar irġiel kuraġġużi tal-ġemgħa. (Tnejn minnhom kienu mitlufin, u ħadd ma kien jaf fejn kienu. Kienet opinjoni ġenerali li ttradew il-kawża tagħhom u ħarbu. F’okkażjoni minnhom, il-kelliem kien qal xi ħaġa fuq it-tradiment tagħhom tal-mistħija. Ftit biss kienu jemmnu li dawn it-tnejn kienu mietu waqt il-vjaġġ, iżda ma kienux qalu l-opinjoni tagħhom, biex ma jirrabbjawx lill-oħrajn.) Il-bqija tal-grupp kienu kollha warajhom. F’daqqa waħda, tfaċċa wied enormi, fond u blati – abbiss ta’ veru. L-għolja tant kienet imżerżqa li ħadd minnhom ma ssogra jimxi pass ‘il quddiem. Anka l-aktar kuraġġużi waqfu u ħarsu lejn il-mexxej. Jitkerrah u ħosbien b’rasu mniżżla, bil-qlubija kollha, itektek il-bastun fuq quddiem, l-ewwel fuq il-lemin, imbagħad fuq ix-xellug, bħalma jagħmel is-soltu. Bosta qalu li dan ġiegħlu jidher aktar dinjituż. Ma ħares lejn ħadd u lanqas qal xejn. Fuq wiċċu, ma kienx hemm tibdil tal-espressjoni jew traċċi ta’ biża’ waqt li kien qed javviċina l-preċipizzju. Anka l-aktar irġiel qalbiena bjadu bil-biża’, iżda ħadd minnhom ma wissieh lill-mexxej l-għaref u kuraġġuż. Żewġ passi oħra u kien fix-xifer. Bil-biża’ kollha, u b’għajnejhom miftuħin beraħ, kollha bdew jirtogħdu. L-aktar irġiel kuraġġużi kienu fil-punt li jżommuh lura, anka kieku kienet tfisser ksur ta’ dixxiplina, meta mexa darba, darbtejn, u fonda fl-irdum. F’daqqa waħda inqala ġenn sħiħ, għajjat, biki; il-biża’ ħakmithom. Kien hemm bosta li qatgħu qalbhom.

– Aħwa, stennew! X’inhi l-għaġla? Hekk iżommu kelmitkom? Irridu nsegwuh lill-għaref għax jaf x’inhu jagħmel. Irid ikun miġnun biex iħassar lilu nnifsu. Ejjew warajh! Dan x’aktarx l-aħħar ostaklu. Min jaf? Forsi n-naħa l-oħra ta’ dan l-irdum, insibu art manjifika u fertili li Alla xtaq jipprovdilna. ‘Il quddiem! Mingħajr sagrifiċċju, ma naslu mkien! – Dawk kienu il-kelmiet għarfa tal-kelliem u anki hu mexa żewġ passi ‘il quddiem għal ġol-irdum. L-aktar kuraġġużi segwew u wara, kulħadd qabeż.

Kien hemm ħafna garr u biki fuq l-għolja mżerżqa ta’ dan il-preċipizzju enormi. Wieħed kien jaħlef li ħadd qatt ma kien ħa joħroġ ħaj, aħseb u ara mingħajr tbatija u kollu sħiħ, iżda l-ħajja umana hija tenaċi. Il-mexxej kellu fortuna ta’ barra minn hawn. Iddendel mas-sġajjar sakemm kien nieżel, u b’hekk ma weġġax. Irnexxilu iqum u jitla. F’dak il-mument irbombja il-qrid, biki u garr taħtu, hu poġġa bla ċaqliq, ħosbien. Xi nies li kienu f’qagħda ħażina u rrabbjati bdew isemplulu iżda hu ma tax kashom. Dawn li kienu fortunati biżżejjed li żammew ma’ xi sġajra waqt li kienu niżlin, bdew jistrapazzaw biex jippruvaw jitilgħu. Ċerti minnhom kellhom rashom maqsuma, tant li demmhom kien qed inixxi għal fuq wiċċhom. Ħadd ma kien sħiħ ħlief il-mexxej. Kollha f’daqqa waħda bdew jitkerrħulu u jkarbu bl-uġigħ iżda hu lanqas biss għolla rasu. Kien sieket u assuma il-poża riflettiva t’għaref ta’ veru!

Xi ftit ħin għadda. In-numru ta’ vjaġġaturi baqa’ jonqos. Kuljum kienu qed jonqsu n-nies. Ftit minnhom ħallew il-grupp u ma reġgħux marru lura.

Min-numru kbir li bdew bih, xi għoxrin biss kien għad fadal. Wiċċhom kien jidher mixrub u għajjien, u kellhom dehra b’sinjali ta’ disperazzjoni, dubjuża, għejja u ġuħ, iżda ħadd ma fetaħ ħalqu. Kienu kwieti daqs il-mexxej tagħhom u baqgħu mixjin bil-mod. Anka l-kelliem entużjastiku xengel rasu bid-disperazzjoni. It-triq kienet diffiċli tassew.

In-numri tagħhom komplew jonqsu kuljum, sakemm kien fadal biss għaxra. B’uċuħ bla tama, minflok jitkellmu kull ma kienu jagħmlu jġorru u jkarbu.

Kienu jidhru magħtuba iktar milli rġiel. Ftit minnhom kienu bil-krozzi. Ftit minnhom kellhom dirgħajhom infaxxati u mdendlin m’għonqhom. Fuq idejhom kellhom ħafna faxex u garżi. Anki kieku riedu jagħmlu sagrifiċċji ġodda, ma setgħux għaliex bil-kemm kien hemm spazju fuq ġisimhom għal aktar feriti.

Anki l-aktar fosthom li kienu b’saħħithom u qalbiena kienu tilfu t-tama u l-isperanza iżda xorta baqgħu sejrin il’quddiem; jiġifieri, huma b’xi mod karfsu bil-ħtabit, bil-garr, u bl-uġigħ. X’setgħu aktar jagħmlu la ma setgħux imorru lura? Dawn is-sagrifiċċji kollha imbagħad jabbandunaw il-miġja?

L-għabex waqa’. Waqt li zappu ‘il quddiem bil-krozzi, f’daqqa waħda indunaw li l-mexxej ma kienx għadu quddiemhom. Pass ieħor u kienu jerġgħu jispiċċaw fi rdum ieħor.

– Ajma sieqi! Ajma idi! – Irbombja n-newħ u t-tikrib. Leħen dgħajjef ukoll għajret lill-mexxej, u wara reġgħet siktet.

X’ħin telgħet ix-xemx, hemm poġġa l-mexxej, l-istess bħalma kienu sabuh meta ntagħżel. Ma kienx hemm bidla waħda fl-apparenza tiegħu.

Il-kelliem telgħa barra mill-irdum, segwit minn tnejn oħra. Sfigurat u imdemmi, daru biex jaraw kemm kien għad fadal, iżda huma biss kien għad jonqos. Biża’ infernali u nuqqas ta’ tama, ħakmuhom. Iż-żona ma kienitx magħrufa u kienet tlugħija – ma kien hemm l-ebda passaġġ. Jumejn qabel kienu nzertaw triq iżda kienu komplex għaddejjin. Il-mexxej mexxihom dik in-naħa.

Ħasbu fuq il-ħafna ħbieb u qraba li kienu mietu waqt din il-miġja orribbli. Niket aktar mill-akbar uġigħ tar-riġlejn imfarrak. Kienu xhud tal-qerda tagħhom stess.

Il-kelliem mar lejn il-mexxej u beda jkellmu b’leħen imriegħed, għajjien u mimli uġigħ, disperazzjoni u mrar.

– Issa fejn sejrin?

Il-mexxej baqa’ sieket.

– Fejn ħa teħodna, u fejn ġibtna? Aħna tfajna lilna nfusna f’idejk u segwejnik, ħallejna djarna u tlaqna l-oqbra ta’ missirijietna bl-isperanza li nsalvaw ruħna mill-irvina iżda int irvinajtna b’mod agħar. Kien hawn mitejn familja warajk u issa ara kemm għad fadal!

– Trid tgħid, kulħadd mhuwiex hawnhekk? – gedwed il-mexxej mingħajr m’għolla rasu.

– Kif tista’ tistaqsi domanda hekk? Ħares ‘il fuq u tara! Għodd kemm għad hawn minna f’din il-miġja misħuta! Ara f’liem qagħda qedgħin! Aħjar mietna milli mfarrkin hekk.

– Ma nistax inħares lejk!

– Għala le?

– Jien għami.

Jaqa’ silenzju assolut.

– Tlift il-vista waqt il-vjaġġ?

– Jien twelidt għami!

It-tliet segwaċi ddispraw.

Riħ il-Ħarifa nefaħ fost il-muntanji u ġab miegħu weraq niexfa. Iċ-ċpar isseqqer fuq l-għoljiet, u ġwenħajn iċ-ċawlun ferfru fl-arja kiesħa u mċajpra. Tqaqija, qisha ta’ twissija irbombjat. Ix-xemx kienet moħbija wara s-sħab li kien qed jitgerbeb  u jgħaġġel ‘il quddiem.

It-tlieta ħarsu lejn xulxin bit-twaħħix.

– Fejn nistgħu mmorru issa? – gedwed wieħed minnhom serjament.

– Ma nafux!

 

F’Belgrad, 1901.
Għall-Proġett “Radoje Domanović” tradotta bil-Malti minn ChristiannePortelli, 2021.

Líder (3/3)

(página anterior)

Assim, o primeiro dia passou e seguiram-se mais dias com o mesmo sucesso. Nada de grande importância aconteceu, apenas ocorrências triviais: caíram de cabeça em uma vala, depois em um barranco; eles roçavam em sebes e arbustos de amora; eles pisavam em garrafas; vários braços e pernas quebradas; alguns sofreram golpes na cabeça. Mas todo esse tormento foi suportado. Alguns velhos foram deixados mortos na estrada. “Eles teriam morrido mesmo se tivessem ficado em casa, ainda mais na estrada!” os porta-vozes diziam, incentivando os outros a continuar. Algumas crianças menores, de um a dois anos, também morreram. Os pais reprimiram estoicamente suas mágoas porque era a vontade de Deus. “E quanto menor as criança, menor a dor. Quando são mais jovens, a tristeza é menor. Deus conceda que os pais nunca percam seus filhos quando atingem a idade do casamento. Se as crianças são destinadas, é melhor que elas morram cedo. Então a tristeza não é tão grande!” os porta-vozes os consolaram novamente. Alguns enrolavam panos na cabeça e colocavam compressas frias nos machucados. Outros carregavam os braços em tipoias. Todos estavam esfarrapados e cortados. Suas roupas estavam em pedaços, mas, no entanto, avançaram alegremente. Tudo isso teria sido mais fácil de suportar se não tivessem sido atormentados pela fome muitas vezes. Mas eles tiveram que continuar.

Um dia, algo mais significativo aconteceu.

O líder estava andando na frente, cercado pelos homens mais corajosos do grupo. (Dois deles estavam desaparecidos, e ninguém sabia onde eles estavam. Era de opinião geral de que eles haviam traído sua causa e fugido. Em uma ocasião, o porta-voz disse algo sobre sua vergonha de traição. Apenas alguns acreditavam que os dois haviam morrido no caminho, mas não expressaram sua opinião para não despertar os outros.) O resto do grupo estava na fila atrás deles. De repente, apareceu um desfiladeiro rochoso extremamente largo e profundo a um passo à frente. Até os mais corajosos pararam e olharam para o líder. Franzindo a testa, absorvido em pensamentos com a cabeça baixa, ele ousadamente deu um passo à frente, batendo com a bengala na frente, primeiro para a direita, depois para a esquerda, de maneira característica. Muitos disseram que tudo o fazia parecer ainda mais digno. Ele não olhou para ninguém nem disse nada. Em seu rosto, não houve mudança de expressão ou traço de medo quando ele se aproximou cada vez mais do precipício. Até os homens mais ousados ficaram pálidos como a morte, mas ninguém ousou avisar o valente e sábio líder. Mais dois passos e ele estava no limite. Com medo mórbido e com os olhos bem abertos, todos tremeram. Os homens mais corajosos estavam prestes a segurar o líder, mesmo que isso significasse uma quebra de disciplina, quando ele pisou uma vez, duas vezes e mergulhou na ravina. Surgiu perplexidade, lamentações, gritos; o medo tomou vantagem. Alguns até começaram a fugir.

– Esperem, irmãos! Qual é a pressa? É assim que vocês mantêm sua palavra? Devemos seguir esse homem sábio porque ele sabe o que está fazendo. Ele não seria louco para se machucar. Adiante, depois dele! Este é o maior e talvez o último perigo, o último obstáculo. Quem sabe? Talvez do outro lado deste barranco encontremos uma terra magnífica e fértil que Deus guardou para nós. Em frente! Sem sacrifício,não chegaremos a lugar nenhum! – essas eram as palavras de conselho do porta-voz e ele também deu dois passos à frente, desaparecendo no barranco. Os mais corajosos o seguiram e depois todo mundo mergulhou.

Houve lamentos, gemidos, tombos e gemidos na encosta íngreme deste vasto desfiladeiro. Poderia jurar que ninguém sairia vivo, muito menos ferido e inteiro, mas a vida humana é tenaz. O líder teve uma sorte incomum. Ele ficou pendurado nos arbustos quando caiu, para não se machucar. Ele conseguiu se recompor e sair. Enquanto lamentos, gemidos e choros ressoavam lá embaixo, ele permaneceu imóvel, pensativo em silêncio. Alguns que ficaram machucados, com raiva começaram a amaldiçoá-lo, mas ele não prestou atenção. Aqueles que, felizmente, foram capazes de segurar em um arbusto ou uma árvore enquanto caíam começaram a tentar arduamente sair. Alguns estavam cabeças rachadas, de modo que o sangue jorrava de seus rostos. Não havia ninguém inteiro, exceto o líder. De repente, todos franziram o cenho e gemeram de agonia, mas ele nem sequer levantou a cabeça. Ele ficou calado e assumiu a pose reflexiva de um verdadeiro sábio!

Algum tempo passou. O número de viajantes estava se tornando cada vez menor. Cada dia teve seu preço. Alguns deixaram o grupo e voltaram.

Do grande número iniciado, restaram apenas cerca de vinte. Os rostos exaustos e abatidos refletiam sinais de desespero, dúvida, fadiga e fome, mas ninguém dizia nada. Eles ficaram tão calados quanto seu líder e continuaram a andar juntos. Até o porta-voz animado balançou a cabeça desesperadamente. A viagem era realmente difícil.

Seus números diminuíam diariamente até haver apenas dez. Com rostos desanimados, eles apenas gemiam e reclamavam em vez de conversar.

Pareciam mais aleijados que homens. Alguns estavam em farrapos. Alguns seguravam os braços em tipoias presas ao pescoço. Nas mãos deles haviam várias ataduras e compressas. Mesmo que eles quisessem fazer novos sacrifícios, não podiam, porque quase não havia espaço em seus corpos para novas feridas.

Até os mais fortes e corajosos já haviam perdido a fé e a esperança, mas ainda lutavam mais; isto é, eles de alguma forma mancavam com grande esforço, reclamando, atormentados pela dor. O que mais eles poderiam fazer se não pudessem voltar? Tantos sacrifícios e agora para abandonar a jornada?

O crepúsculo desceu. Mancando de muletas, de repente viram que o líder não estava mais na frente deles. Mais um passo e todos mergulharam em outro barranco.

– Oh, minha perna! Oh, minha mão! – ressoou o lamento e o gemido. Uma voz fraca até amaldiçoou o líder digno, mas depois ficou em silêncio.

Quando o sol nasceu, o líder se sentou, era o mesmo assim como no dia que ele foi escolhido. Não havia a menor mudança em sua aparência.

O porta-voz saiu do barranco, seguido por outros dois. Desfigurados e sangrentos, eles se viraram para ver quantos restavam, mas eram os únicos. Medo mortal e desesperança encheram seus corações. A região era desconhecida, montanhosa, rochosa – não havia caminhos em lugar nenhum. Dois dias antes eles atravessaram uma estrada, mas a deixaram para trás. O líder os levou para lá.

Eles pensaram nos amigos e parentes que haviam morrido nessa viagem fantástica. Uma tristeza mais forte que a dor nos membros aleijados os venceu. Eles testemunharam sua própria destruição com seus próprios olhos.

O porta-voz foi até o líder e começou a falar com uma voz cansada e trêmula, cheia de dor, desespero e amargura.

– Pra onde estamos indo?

O líder ficou calado.

– Para onde você está nos levando e para onde você nos trouxe? Colocamos a nós mesmos e nossas famílias em suas mãos e os seguimos, deixando para trás nossas casas e as sepulturas de nossos ancestrais, na esperança de que pudéssemos nos salvar da ruína daquela terra árida. Mas você nos arruinou de uma maneira pior. Haviam duzentas famílias atrás de você e agora veja quantas existem!

– Você quer dizer que todo mundo se foi? – murmurou o líder sem levantar a cabeça.

– Como você pode fazer essa pergunta? Olhe para cima e veja! Conte quantos de nós restam nessa jornada infeliz! Veja como estamos! Seria melhor ter morrido do que ser aleijado assim.

– Eu não posso te olhar!

– Por que não?

– Eu estou cego.

Um silêncio morto.

– Você perdeu a visão durante a viagem?

– Nasci cego!

Os três baixaram a cabeça em desespero.

O vento do outono soprava sinistramente através das montanhas e derrubava as folhas murchas. Uma névoa pairava sobre as colinas e, através do ar frio e enevoado, agitavam as asas dos corvos. Um grito de mau agouro ressoou. O sol estava escondido atrás das nuvens, que rolavam e corriam cada vez mais longe.

Os três se entreolharam com horror absoluto.

– Para onde podemos ir agora? – murmurou um gravemente.

– Não sabemos.

 

Em Belgrado, 1901
Para o projeto “Radoje Domanović” traduzido por Thais Coelho, revisado por Jelena Veljković, 2020